fbpx

Quy trình rút tên

Tuyển sinh  /  Chính sách và quy trình  /  Quy trình rút tên

Chính sách và thủ tục rút tên ra khỏi khoá học

Quy trình đưa ra hướng dẫn và các bước thực hiện cho sinh viên chọn rút tên ra khỏi khóa học tại STEi. Quy trình đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi rút khỏi khóa học.

Để đảm bảo công bằng và bình đẳng cho sinh viên, quy trình đã được liên kết với chính sách hoàn học phí.

Điều kiện để xin rút tên do khóa học không diễn ra 

STEi đưa ra các cam kết bảo vệ sinh viên và cam kết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi “Hợp đồng giữa Học viện STEi & Sinh viên” được ký kết.

Sinh viên có quyền rút tên khỏi khóa học tại STEi ngay lập tức vì bất kỳ lý do nào với trường hợp “Rút tên do khóa học không diễn ra”  theo các đièu kiện sau:

 • STEi không thể bắt đầu khóa học vào Ngày bắt đầu khóa học vì bất cứ lý do nào;
 • STEi hủy bỏ khóa học trước Ngày bắt đầu khóa học vì bất cứ lý do nào;
 • STEi không thể kết thúc khóa học vào Ngày kết thúc khóa học, vì bất cứ lý do nào;
 • STEi chấm dứt khóa học trước Ngày kết thúc khóa học vì bất cứ lý do nào;
 • STEi không đảm bảo rằng sinh viên đáp ứng yêu cầu nhập học hoặc trúng tuyển theo quy định của Học viện STEi được nêu trong Phụ lục A của Hợp đồng Học viên STEi – Sinh viên, tại bất kỳ mốc thời gian quy định nào được quy định bởi Hội đồng Giáo Dục Tư thục CPE;
 • Hồ sơ xin Thị thực du học bị Cơ quan Di trú và An ninh Singapore (ICA) từ chối.

Trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi thông báo cho sinh viên bằng văn bản về những tình huống trên, STEi sẽ cung cấp cho sinh viên thông tin của khóa học thay thế (nếu có), và cho phép sinh viên được hoàn lại toàn bộ học phí và các khoản phí khác đã nộp nếu sinh viên quyết định rút tên khỏi khóa học.

Điều kiện để xin rút tên do các lý do khác 

Nếu sinh viên rút tên khỏi khóa học vì bất kỳ lý do nào ngoài những lý do đã được nêu trên, trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo rút tên của sinh viên, Học viện STEi sẽ hoàn trả cho sinh viên khoản học phí dựa trên chính sách hoàn trả học phí như đã được nêu trong phụ lục D của Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên.

Rút Học phí – Thay đổi khóa học 

Một sinh viên chuyển từ khóa học này sang khóa học khác trong STEi sẽ được coi là đã rút khỏi khóa học và các điều khoản của “Rút tên do các lý do khác” trên đây sẽ được áp dụng, trừ khi có thỏa thuận khác giữa STEi và sinh viên. Khi đó, sinh viên STEi sẽ thực hiện ký kết hợp đồng giữa STEi và sinh viên cho khóa học mới.

Thực hiện rút tên 

 1. Khi nhận được yêu cầu từ sinh viên về ý định rút tên khỏi khóa học, chuyên viên của STEi sẽ tiến hành cuộc phỏng vấn nhằm mục đích xác minh sinh viên có yêu cầu gì cho các vấn đề cá nhân hoặc tìm kiếm sự trợ giúp nào từ trường hay không.
 2. Trong trường hợp sinh viên yêu cầu sự trợ giúp, đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ xem xét hỗ trợ sinh viên như cho phép trả góp học phí hay gia hạn kỳ thanh toán học phí, …
 3. Sau khi được phỏng vấn và nhận các dịch vụ trợ giúp từ Học viện STEi, nếu sinh viên vẫn muốn tiến hành quá trình rút tên, thì STEi sẽ tiến hành gửi mẫu Đơn xin rút tên và Đơn đề nghị hoàn trả học phí đến sinh viên.
 4. Mẫu Đơn xin rút tên và Đơn đề nghị hoàn trả học phí sẽ được STEi cung cấp cho sinh viên. Phụ huynh hoặc người giám hộ được yêu cầu phải có mặt trong trường hợp sinh viên dưới 18 tuổi.
 5. Sau khi sinh viên xác nhận khoản học phí hoàn lại, Học viện STEi sẽ tiến hành thông báo cho nhà cung cấp Chính sách bảo vệ học phí (FPS), Công ty bảo hiểm Liberty Insurance Pte Ltd, về những thay đổi đối với trạng thái bảo vệ học phí của sinh viên. Phụ huynh hoặc người giám hộ cần xác nhận nếu sinh viên dưới 18 tuổi.

Trì hoãn 

Học viện STEi không chấp nhận trường hợp sinh viên muốn hoãn lại thời gian nhập học giữa các học phần.

error: Content is protected !!