fbpx

Quy trình đổi khoá học và chuyển trường

Tuyển sinh  /  Chính sách và quy trình  /  Quy trình đổi khoá học và chuyển trường

Chính sách và thủ tục chuyển trường

Mục đích của thủ tục chuyển trường là đưa ra các hướng dẫn và quy trình thực hiện cho những sinh viên chọn chuyển đổi khóa học tại STEi. Quy trình nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên cũng như bảo vệ hoạt động quản lý của nhà trường đối với sinh viên muốn chuyển trường hoặc rút lui khỏi khoá học.

STEi có sẵn một thủ tục để giải quyết các yêu cầu chuyển đổi hoặc rút tên ra khỏi khoá học. Vì lợi ích của sự thống nhất và cung cấp sự công bằng, bình đẳng cho sinh viên; thủ tục đã được xây dựng phù hợp với chính sách chuyển đổi.

Để đảm bảo công bằng và bình đẳng cho sinh viên, quy trình đã được liên kết với chính sách hoàn học phí.

Chuyển trường

Sinh viên muốn chuyển trường hoặc chuyển sang khoá học khác trong cùng học viện STEi sẽ được xem là rút khỏi khoá học với lý do cá nhân.

Rút học phí vì các lý do khác

Trường hợp sinh viên rút khỏi khoá học với lý do cá nhân, trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhà trường nhận được thông báo rút học phí bằng văn bản của sinh viên, Học viện STEi sẽ hoàn trả cho sinh viên khoản học phí dựa trên chính sách hoàn phí của Học viện STEi như đã nêu trong Bảng D của Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên.

Thực hiện chuyển trường

  1. Khi nhận được yêu cầu chuyển trường của sinh viên, Phòng Nghiệp vụ sẽ tiến hành phỏng vấn để xác minh lý do sinh viên muốn chuyển trường. Sinh viên dưới 18 tuổi cần nộp kèm thư xác nhận đồng ý chuyển trường của phụ huynh hoặc người giám hộ.
  2. Yêu cầu chuyển đổi khóa học trong STEi sẽ được gửi trực tuyến đến ICA để phê duyệt.
  3. Khi ICA chấp thuận hoặc từ chối việc chuyển trường, STEi sẽ thông báo cho sinh viên và phụ huynh hoặc người giám hộ nếu sinh viên dưới 18 tuổi.
  4. Đối với trường hợp được chấp thuận, STEi sẽ tiến hành gửi mẫu Đơn xin rút tên và Đề nghị hoàn trả học phí đến sinh viên, đồng thời thông báo cho sinh viên về khoản học phí hoàn trả khả dụng. Phụ huynh hoặc người giám hộ được yêu cầu phải có mặt trong trường hợp sinh viên dưới 18 tuổi.
  5. Sau khi xác nhận khoản học phí hoàn lại của sinh viên, STEi sẽ tiến hành thông báo cho nhà cung cấp FPS, Liberty Insurance Pte Ltd về những thay đổi đối với Trạng thái Bảo vệ Học phí của sinh viên. Phụ huynh hoặc người giám hộ cũng sẽ cần xác nhận nếu sinh viên dưới 18 tuổi.
  6. Thực hiện ký hợp đồng mới giữa Học viện STEi & Sinh viên trong trường hợp sinh viên muốn chuyển đổi sang khoá học khác của STEi.

Trì hoãn

Học viện STEi không chấp nhận trường hợp sinh viên muốn hoãn lại thời gian nhập học giữa các học phần.

error: Content is protected !!