fbpx

Chính sách hoàn trả học phí

Tuyển sinh  /  Chính sách và quy trình  /  Chính sách hoàn trả học phí

Chính sách hoàn trả học phí 

Học viện STEi cam kết với sinh viên luôn duy trì các nguyên tắc đạo đức và tính minh bạch trong kinh doanh ở mức độ cao nhất. Với phương châm đó, chúng tôi áp dụng chính sách hoàn trả học phí như sau:

Lưu ý quan trọng: Phí đăng ký sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

“Chính sách hoàn trả học phí” đề cập cụ thể DUY NHẤT cho “Học Phí” được quy định trong phụ lục B và “Chi phí khác” được quy định trong phụ lục C của “Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên” ký kết giữa STEi và sinh viên.

Hoàn trả học phí vì khóa học không diễn ra

Chúng tôi đưa ra các cam kết để bảo vệ sinh viên của STEi. Cam kết sẽ có hiệu lực sau khi “Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên” được ký kết.

Sinh viên có quyền rút tên khỏi khóa học ngay lập tức (được gọi là “Rút tên do khóa học không diễn ra”); theo đó, Học viện STEi, vì bất kỳ lý do nào, theo các điều kiện sau:

  • STEi không thể bắt đầu khóa học vào Ngày bắt đầu khóa học vì bất cứ lý do nào;
  • STEi hủy bỏ khóa học trước Ngày bắt đầu khóa học vì bất cứ lý do nào;
  • STEi không thể kết thúc khóa học vào Ngày kết thúc khóa học, vì bất cứ lý do nào;
  • STEi chấm dứt khóa học trước Ngày kết thúc khóa học vì bất cứ lý do nào;
  • STEi không đảm bảo rằng sinh viên đáp ứng được yêu cầu nhập học hoặc trúng tuyển theo quy định của Học viện STEi được nêu trong Phụ lục A của Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên tại bất kỳ mốc thời gian quy định nào được quy định bởi Hội đồng Giáo dục Tư thục (CPE);
  • Hồ sơ xin Thị thực du học bị Cơ quan Di trú và An ninh Singapore (ICA) từ chối.

Trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ khi thông báo cho sinh viên bằng văn bản về những tình huống trên,  Học viện STEi sẽ cung cấp cho sinh viên thông tin của khóa học thay thế (nếu có), và cho phép sinh viên được hoàn lại toàn bộ học phí và các khoản phí khác đã nộp nếu sinh viên quyết định rút tên khỏi khóa học.

Hoàn trả học phí vì lý do khác 

Nếu sinh viên rút tên khỏi khóa học vì bất kỳ lý do nào ngoài những lý do đã được nêu trên, trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo rút tên của sinh viên, Học viện STEi sẽ hoàn trả cho sinh viên khoản học phí dựa trên chính sách hoàn trả học phí như đã được nêu trong phụ lục D của Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên.

Hoàn trả học phí trong thời hạn chờ xét duyệt

Học viện STEi sẽ cho sinh viên thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày ký kết Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên, để cân nhắc về khóa học đã đăng ký.

Trong thời gian bảy (7) ngày này, cho dù sinh viên đã tham gia khóa học hay chưa, nếu sinh viên nộp Đơn xin rút tên và Đơn đề nghị hoàn trả học phí cho STEi, sẽ vẫn được nhận mức hoàn trả học phí theo tỷ lệ phần trăm cao nhất (như đã được ấn định trong phụ lục D trong Hợp đồng STEi – Sinh viên).

Bảng hoàn học phí (Được quy định theo Bảng D của Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên)

Bảng hoàn học phí (Được quy định theo Bảng D của Hợp đồng Học viện STEi - Sinh viên)Nếu nhận được thông báo rút học phí bằng văn bản của sinh viên:
[50%]Hơn 30 ngày trước Ngày bắt đầu Khóa học
[20%]Trước, nhưng không quá 30 ngày trước Ngày bắt đầu Khóa học
[0%]Sau Ngày bắt đầu Khóa học
[0%]Trong Ngày bắt đầu Khóa học

Khoản học phí STEi hoàn trả cho sinh viên chưa bao gồm phí dịch vụ ngân hàng (nếu có) hoặc đã thanh toán theo Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên.

Không hoàn lại học phí trong các trường hợp sau

Kể từ Ngày bắt đầu khóa học, sinh viên yêu cầu hoàn học phí vì “Lý do khác” sẽ không đủ điều kiện để được hoàn trả học phí.

Thanh toán khoản hoàn lại học phí đã được phê duyệt

  • Khoản học phí hoàn trả sẽ được thanh toán bằng Đô la Singapore.
  • Khoản học phí hoàn trả sẽ được thanh toán trong vòng bảy (7) ngày làm việc sau khi nhận được thông báo bằng văn bản đề nghị hoàn trả từ sinh viên.
  • Khoản học phí hoàn trả được phê duyệt sẽ tuân theo Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên đã được ký kết.
error: Content is protected !!