fbpx

Phúc khảo của sinh viên

Học viên  /  Phúc khảo của sinh viên

Quy trình phúc khảo được tiến hành xem xét nội bộ với các bước như sau:

Các kỳ thi nội bộ

  • Trong vòng bảy (7) ngày làm việc từ khi công bố kết quả, sinh viên có thể yêu cầu phúc khảo bằng cách điền vào Mẫu đơn phúc khảo kết quả bài thi.
  • Thư ký kỳ thi sẽ xác nhận việc phúc khảo và xử lý yêu cầu phê duyệt.
  • Các thí sinh trong các trường hợp phúc khảo sẽ được giữ lại kết quả cho đến khi có kết quả phúc khảo.
  • Kết quả phúc khảo sẽ được thông báo tới từng sinh viên trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày phúc khảo.
  • Kết quả phúc khảo là kết quả cuối cùng và sẽ không có đợt phúc khảo nào khác được thực hiện.
error: Content is protected !!