fbpx

Chính sách học phí và chi phí khác

Tuyển sinh  /  Chính sách và quy trình  /  Chính sách học phí và chi phí khác

Chính sách học phí và các chi phí khác

Học phí bao gồm các tài liệu học tập, giám thị, bài tập và kỳ thi.

Học phí

Phí khóa học bao gồm học phí và các chi phí khác liên quan đến khóa học (các phí này là phí bắt buộc mà sinh viên phải trả).

Học phí sẽ được liệt kê chi tiết bảng trong Bảng B của Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên.

Phí khóa học được bảo vệ theo Chương trình Bảo vệ Học phí – Liberty Insurance Pte Ltd trong trường hợp Tổ chức Giáo dục Tư thục (PEI) không đủ khả năng thanh toán hoặc đóng cửa theo quy định hoặc có sai phạm.

Khoản phí khác

Các khoản phí khác bao gồm chi phí mà sinh viên phải chịu phát sinh từ khóa học mà không thể được xác định trước.

Các khoản phí khác sẽ được liệt kê rõ ràng dưới dạng bảng tại Bảng C của Hợp đồng Học viện STEi – Sinh viên.

Lưu ý quan trọng:

Tất cả các khoản phí khác sẽ được chuyển vào “STEi Institute Pte Ltd” DBS Bank Ltd bằng Đô la Singapore thông qua Chuyển khoản Điện tín hoặc bằng Hối phiếu Ngân hàng bằng Đô la Singapore hoặc Tiền mặt.

error: Content is protected !!